Medische Minimumnormen Voor Een Rijbewijs

Published Nov 21, 21
10 min read

De Prejudiciële Vragen Betreffende Artikel 55, Eerste Lid, 5r, En ...

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Antwerpen

Schotensesteenweg 399, 2100 Antwerpen
0479 87 09 22
Stel uw vraag

In sommige gevallen is je rijbewijs noodzakelijk voor het werk, bijvoorbeeld als je vrachtwagenchauffeur bent. In dat geval laat je dit best weten aan de politierechtbank voordat je vonnis wordt uitgesproken, zodat je kan vragen om een rijverbod bij bepaalde categorieën van voertuigen of een weekendrijverbod. Uiteraard kan je dit enkel aanvragen als de overtreding die je beging met een andere categorie van voertuig is.

Afhankelijk van het alcoholpromille in je bloed, kan je rijbewijs worden ingetrokken. Dit is steeds voor een periode van 15 dagen. Je rijbewijs kan worden ingetrokken: wanneer je naar aanleiding van een ademanalyse een alcoholconcentratie blaast van tenminste 0,35 mg/liter uitgeademde aveolaire lucht EN bijkomend verkeersonveilig gedrag hebt getoond, of als je een alcoholconcentratie blaast van tenminste 65 mg/l zonder bijkomende voorwaarde; wanneer je als bestuurder of begeleider zonder wettige reden een alcoholtest of alcoholanalyse of bloedafname weigert; wanneer je als bestuurder of begeleider in staat van dronkenschap verkeert; wanneer je in het kader van de drugswetgeving als bestuurder of begeleider een positieve speekseltest aflegt; wanneer je als bestuurder of als begeleider de speekseltest of de speekselanalyse weigert zonder wettige reden evenals de bloedafname; wanneer je vluchtmisdrijf pleegt en een verkeersongeval hebt veroorzaakt met verwondingen of de dood tot gevolg bij anderen; wanneer je vluchtmisdrijf pleegt in staat van dronkenschap door het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen; wanneer je vluchtmisdrijf pleegt als bestuurder of als begeleider en je een alcoholopname vertoont van tenminste 0,35mg/l; wanneer je als bestuurder een verkeersongeval veroorzaakt dat te wijten is aan een eigen zware fout en aan een ander ernstige verwondingen of de dood heeft veroorzaakt; wanneer de bestuurder of de begeleider vervallen is verklaard van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van de categorie van het voertuig dat hij gebruikt; indien de bestuurder een overtreding van de vierde graad heeft begaan, zijnde: negeren van uitgestrekte arm of armen, wat stoppen betekent voor de weggebruikers die naderen uit richtingen welke deze aangewezen door de arm of armen dwarsen; negeren van het overdwars zwaaien met een rood licht wat stoppen betekent voor de bestuurders naar wie het licht gekeerd is; het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden; het links inhalen van een gespan of van een voertuig met meer dan 2 wielen is verboden bij het naderen van de top van een helling en in de bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is, behalve indien kan ingehaald worden zonder de doorlopende witte streep te overschrijden die het voor de tegenliggers bestemd deel van de rijbaan aflijnt; het is verboden zich op een overweg te begeven: wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn; wanneer de rode knipperlichten branden; wanneer het geluidssignaal werkt.

indien je een voertuig laat stilstaan of laat parkeren op de overwegen; indien je op de openbare weg snelheids- en sportwedstrijden houdt, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids-, of behendigheidsritten of -wedstrijden, behoudens speciale toelating van de wettelijke gemachtigde overheid; indien de bestuurder een overtreding van de tweede of de derde graad begaan heeft van het K.B.

Voor andere voertuigen moet de bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30km/u hebben overschreden; indien de bestuurder van voertuigen en slepen met een MTM (= maximum toegelaten massa) van meer dan 7,5 ton, alsook van bussen en autocars, de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30km/u heeft overschreden op andere wegen of met meer dan 40 km/u voor de andere voertuigen; indien de bestuurder ongeacht de aard van de weg, wanneer de klimatologische omstandigheden uitermate ongunstig zijn en de zichtbaarheid beneden de 100m is gedaald (mist, sneeuwval, regen ...): binnen een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf, erf met meer dan 20km/u reed voor alle voertuigen; op de andere wegen met meer dan 30km/u reed voor alle voertuigen.

Rijbewijs Ingetrokken Van 26-jarige Onder Invloed Van Drugs

Wanneer je rijbewijs voor een periode van 15 dagen werd ingetrokken, houdt de politie dit gedurende die periode bij. Na het verstrijken van deze termijn kan je je rijbewijs in het commissariaat komen afhalen.

Uw rijbewijs werd ingetrokken door de politie en u wil weten wat u tijdens deze periode kan verwachten. In dit overzicht beantwoorden wij graag uw vragen over de onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs. U mag tijdens de periode van onmiddellijke intrekking geen motorvoertuig besturen waarvoor u het rijbewijs heeft moeten inleveren.

Geldigheid Van Uw Rijbewijs En Autoverzekering In De Eu27-jarige Dronken Chauffeur Mag 15 Dagen Zijn Rijbewijs ...


Enkele voorbeelden van overtredingen in welk geval de politie kan overgaan tot onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs zijn: Snelheidsovertredingen Voor snelheidsovertredingen kan de politie uw rijbewijs in 2 verschillende situaties onmiddellijk intrekken: Wanneer u als bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 km/h heeft overschreden binnen een zone 30, bebouwde kom, schoolomgeving, woonerf of erf; Of wanneer u de toegelaten snelheid met meer dan 30 km/h overschrijdt.

Indien zij niet tot onmiddellijke intrekking overgaat, is zij nog steeds in de mogelijkheid om u te verbieden een motorvoertuig te besturen voor een tijdspanne van: na de vaststelling van een alcoholpercentage van tenminste 0,5 promille en minder dan 0,8 promille; na de vaststelling van een alcoholpercentage van tenminste 0,8 promille; wanneer de politie vaststelt dat u zich in een staat van dronkenschap of soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen bevindt.

Gebeurt Het Nog Wel Eens Als Je Rijbewijs Wordt Ingetrokken ...

In ernstige gevallen kan de Procureur des Konings aan de Politierechtbank vragen om deze termijn te verlengen met maximum 3 maanden. Na deze termijn moet het rijbewijs verplicht worden teruggeven. Wanneer u toch met een motorvoertuig rijdt tijdens de onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs, bent u in regel strafbaar. In wezen bestuurt u een voertuig zonder hiervoor over het geldige rijbewijs te beschikken.

000.Daarbovenop riskeert u ook een rijverbod van ten minste 3 maanden tot 5 jaar. Wanneer de politie overgaat tot onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs, bent u verplicht hieraan gevolg te geven. Indien u dit weigert, kan uw rijbewijs door de politie in beslag worden genomen. Daarnaast riskeert u een gevangenisstraf van één dag tot een maand en/of een geldboete van €10 tot €500.

16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.[B.S. 27. 03.1968] Titel IV: Strafbepalingen en veiligheidsmaatregelen Hoofdstuk VIII : Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of van de leervergunning Alle hieronder vermelde bedragen moeten vermenigvuldigd worden met 8. Voorbeeld: Artikel 55 Het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs kan onmiddellijk ingetrokken worden : in de gevallen bedoeld in artikel 60, §§ 3, 4 en 4bis, en 61ter, § 1; indien de bestuurder de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken; indien het verkeersongeval, dat klaarblijkelijk aan een zware fout van de bestuurder te wijten is, aan een ander ernstige verwondingen of de dood heeft veroorzaakt; indien de bestuurder of de persoon die hem begeleidt met het oog op de scholing, vervallen is verklaard van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van de categorie van het voertuig dat hij gebruikt; indien de bestuurder een van de speciaal door de Koning aangewezen overtredingen bedoeld in artikel 29 van de tweede, derde of vierde graad heeft begaan of indien de bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 20 kilometer per uur heeft overschreden binnen een bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf of erf of indien de bestuurder de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur heeft overschreden; indien de bestuurder een overtreding heeft begaan van artikel 62bis; indien de geldigheid van het rijbewijs van de bestuurder beperkt is tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot en de bestuurder een motorvoertuig bestuurt dat niet uitgerust is met een alcoholslot of niet voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma; indien de bestuurder een overtreding bedoeld in artikel 406, derde lid, van het Strafwetboek heeft begaan.

Rijbewijs Ingetrokken Nadat Bestuurder Bijna Ongeval ...Rijbewijs Ingetrokken - Advocaat Verkeersstrafrecht


De officier van gerechtelijke politie bezorgt onmiddellijk het procesverbaal van zijn beslissing aan het openbaar ministerie, met de eventuele vermelding van de verklaringen van de houder van het rijbewijs. De bestuurder of de persoon die hem begeleidt, bedoeld in de bepalingen van paragraaf 1, eerste lid, 1°, of tweede lid, is gehouden zijn rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs in te leveren op verzoek van de politie, na vordering van de procureur des Konings of in voorkomend geval van de procureur-generaal die de intrekking heeft bevolen of in het geval bedoeld in paragraaf 2, na de beslissing van de officier van gerechtelijke politie.

Scoutsleider Is Rijbewijs Kwijt Omdat Hij 27 Leden Vervoert In ...

In het geval bedoeld in paragraaf 1, deelt de politie aan de betrokkene mee welk openbaar ministerie de intrekking van het rijbewijs heeft bevolen. Artikel 55bis De procureur des Konings kan een beschikking tot verlenging van de intrekking met ten hoogste drie maanden vorderen voor de politierechtbank. Tussen de datum van de dagvaarding en de datum van verschijning moet een termijn van ten minste zeven dagen gelaten worden.

Onverminderd de wettelijke bepalingen bevat de dagvaarding tevens een opgave van de feiten die de gedaagde in die stand van het onderzoek ten laste worden gelegd. De politierechtbank doet uitspraak in openbare terechtzitting binnen vijftien dagen na de beslissing tot intrekking. De beschikking tot verlenging van de intrekking vermeldt nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de feiten die de gedaagde in die stand van het onderzoek ten laste worden gelegd en de redenen waarom de rechter de intrekking verlengt.

Tegen deze beschikking tot verlenging van de intrekking is enkel verzet mogelijk overeenkomstig artikel 187, eerste tot vierde lid, van het Wetboek van strafvordering. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing tot intrekking niet. De politierechter belast met de behandeling ten gronde, is niet gebonden door de omschrijving van de feiten zoals weerhouden naar aanleiding van de aflevering van de beschikking tot verlenging van de intrekking.

Hij stelt hem in kennis van de beslissing een beschikking tot verlenging van de intrekking te vorderen, geeft een opgave van de feiten die hem ten laste worden gelegd alsook de plaats, de dag en het uur van de zitting van de politierechtbank en deelt hem mede dat hij het recht heeft een advocaat te kiezen.

Wat Zegt De Wet Over Alcohol En Drugs In Het Verkeer?

Regio Lille Turnhout : 9 Bestuurders Betrapt Op Rijden Onder ...Kan Ik Mijn Auto Verzekeren Zonder Rijbewijs?


Deze kennisgeving geldt als dagvaarding om voor de politierechtbank te verschijnen. De procureur des Konings kan ten laste van de dader van de overtreding een beschikking tot hernieuwing van de verlenging met ten hoogste drie maanden vorderen bij de politierechtbank. Hij dagvaardt de betrokkene overeenkomstig § 1 ten laatste vijftien dagen vóór het verstrijken van de termijn van de aanvankelijke beschikking.

In afwijking van § 6 en op voorwaarde dat de procureur des Konings voor diezelfde zitting ten gronde heeft gedagvaard, kan de politierechtbank onmiddellijk kennis nemen van de grond van de zaak. Artikel 56 Het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs mag door het openbaar ministerie dat de intrekking ervan heeft bevolen of het bevoegde openbaar ministerie ingeval van toepassing van artikel 55, § 2, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de houder, teruggegeven worden.

Hij Had Net Zijn Rijbewijs Gehaald. Dan Komt Hij De Franse ...Ingevorderd Rijbewijs Terugvragen?


Artikel 57 Indien de rechter verval van het recht tot sturen uitspreekt, wordt het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs ter griffie ingeleverd opdat er zou worden gehandeld overeenkomstig de reglementen uitgevaardigd op grond van artikel 46. Indien tijdelijk verval van het recht tot sturen is uitgesproken, wordt de tijd gedurende welke het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs met toepassing van artikel 55, § 1, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 5°, en § 2 is ingetrokken, op de duur van het verval aangerekend met uitzondering van de perioden van hechtenis door de veroordeelde ondergaan gedurende die tijd.

In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete verminderd worden, zonder dat ze minder dan 1 euro mag bedragen. De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gedaan.

Geïntoxiceerde Nainggolan Rijdt Veel Te Snel: Rijbewijs

De Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door de politie. De van uw rijbewijs is mogelijk op grond van art. 55 van de Wegverkeerswet. In welbepaalde gevallen kan de Politie op eigen initiatief of op bevel van de procureur des Konings het rijbewijs van een overtreder onmiddellijk intrekken. In deze Wanted Facts leest u alles wat u moet weten over de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Navigation

Home

Latest Posts

Uw Slotenmaker - Slotenmaker Dang

Published Nov 24, 21
7 min read